30 Mart 2007

3- Hacker'lar: Viral Kültürün "Semantik Gerillalar"ı mı, Enformasyon Toplumunun Veri Hırsızları mı?

Enformasyon mülkiyetiyle can bulan yeni egemen sanal sınıflar, bilgiyi ve teknolojiyi tekellerine almaya çalıştıkça, bu viral zonlar söz konusu enformasyonu örten buzu deler, verinin kaynak kodunu kırarak şebekeye salar ve teknolojiyi erişilebilir kılar. İletişim teknolojisinin en üst düzeyi, zaten bu gezici zonların erişimi dahilindedir.
80'lerin Hacker Etiği, "tüm enformasyon özgür olmalıdır" der ve şöyle devam eder: "Bilgisayarlar hayatı daha iyi de kılabilir, daha kötü de..." (1)
"Enformasyon Çağı"na girdik gireli, başımız dönüyor. Enformasyonu ulaşılmaz kılan şeylerden biri de akış hızı. Zihinsel algı kalıplarını dönüştüren, Paul Virilo'nun insanların zaman-mekan duygularını yitirmelerine, atalet haline gömülmelerine yol açtığını ileri sürdüğü ve "dromoloji" diye adlandırdığı bu hız, enformasyonun biri gelirken diğerini silmesine de yol açıyor. 2 Enformasyon hızı ve iletişim şebekelerinin yaygınlığı ve medyatik etki, büyük bir hızla kişiyi enformasyon kullanıcısı olmaktan çıkarıp, "seyirci" haline dönüştürüyor, olup biten her şeyi de bir "gösteri". Seyirci her şeyi görmek, işitmek ve unutmak zorunda. Sitüasyonist Guy Debord'un "Gösteri Toplumu" adlı sarsıcı kitabıyla anlatmaya çalıştığı da buydu: Sürekli bakan ve hiçbir şey yapmayan kişi: işte seyirci... "Varlığı görünüş, hakikati de yalan" olan Gösteri Toplumu'nun ideal bireyi... (3)
Kuşkulu bir ölümle can veren Guy Debord da bir tür hacker'dı, kitabı ve kurduğu" Internationale Stiuationisme" hareketi de bir tür hacker'lar topluluğu. Debord, gösteri açlığıyla kudurmuş arena yamyamlığı ve bir topluluk oluşturmak arasındaki asli ilişkiyi kendine dert edinen bir zihin-kırıcıydı. İşte gündelik hale gelmiş faşizan şiddet, devlet terörü, mikro-savaşlar, etnik çılgınlıklar, organ ticareti, ekolojik yıkımlar ve içine gömüldüğümüz mutlak bir atalet hali... İletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve daha da hızla yaygınlaşmasıyla denetim mekanizmalarını bulaştıran viral enformasyon tüketimi, bir çoğul yalnızlık ve atalet halini milyarlarca insana yayarak, onları post-endüstriyel, post-nasyonal, post-kentsel bir getto karşı-kültürüne kapatarak, bir 'küresel köy'den kozmik bir getto doğurduğu, dahası mutlak edilginleştirme yöntemleriyle her bireyi kendisi için bir getto haline getirdiği, 'Gösteri toplumu'nun bu yeni formunda, Debord'unki gibi keskin bir bakış ve hakiki bir duruşa, rahatsız edici bir eleştirelliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var.

………… 4

NOTLAR:
[1] Bkz. Ö. Uçkan, a.g.y., sf. 47; ayrıca bu önemli konu ve hacker'lar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tanja S. Rosteck, "Computer Hackers: Rebels with a Cause", Honours seminar paper, 1994, (http://eff.org/pub/Net_culture/Hackers/hacker_with_a_cause.paper) ; Gordon Meyer, The Social Organization of The Computer Underground, Sosyoloji Master tezi, Northern Illinois University, 1989 (http://eff.org/pub/Net_culture/Hackers/social_organization_of_the_computer_underground.paper) ve sayısız hacker e-zine'i...
[2] Bkz. Paul Virilio, Hız ve Politika, çev. Meltem Cansever, Metis, İstanbul, 1998; ayrıca bkz: Paul Virilio, La Machine de Vision, Galilée, Paris, 1988; P. Virilio, "Speed and Information: Cyberspace Alarm!", CTHEORY e-zine (http://www.ctheory.net/a30-cyberspace_alarm.html)
[3] Bkz. Guy Debord, Gösteri Toplumu ve Yorumlar, çevirenler: Ayşen Ekmekçi - Okşan Taşkent, Ayrıntı, İstanbul, 1995

-------------------

Est&Non, Sayı:6, Ekim-Kasım 2000
Nihayeticimdesin.com : http://www.geocities.com/guncelsanat/ou.htm

0 comments: